Halva Sveriges kvinna I EU

Eva Britt Svensson (V) är ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män FEMM.

Vill vi att V ska styra EUs jämlikhet?
Eva-Britts partikamrater motionerar om skolan:

I Lpf 94 för gymnasieskolan och grundläggande vuxenutbildning bör avsnittet om genusperspektiv placeras direkt efter det etiska perspektivet och ges följande lydelse: Genusperspektivet stödjer elevernas utveckling och identitetsskapande process. Det ska ge kunskap om maktrelationen mellan gruppen kvinnor och gruppen män samt om hur begreppen kvinnligt och manligt konstrueras inom en patriarkal ordning. Det skall ge eleverna förutsättningar att själva ta ställning och kunna påverka rådande könsmaktsstrukturer.

På högskolenivå menar vi att som ett första steg måste kunskapsaspekten av jämställdhet skrivas in i examensordningarna. Det gäller alla examina, men det är särskilt viktigt och betydelsefullt i alla de utbildningar som leder till yrken som medför arbete med människor och behandlar människors liv – såsom lärare, läkare, sjuksköterskor, jurister, socionomer, psykologer, studievägledare m.fl. I t.ex. lärarexamen finns i dag ett mål om att lärarstudenten ska inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet. Vi menar att detta är både vagt och oklart och föreslår följande lydelse: Lärarstudenten ska inse betydelsen av könsmaktsordning i skolans hela verksamhet och i undervisning, i relationen till eleverna likväl som vid val av och presentation av ämnesstoff.

Genusmärkta universitet välkänd diktatortaktik | SvD

Eva-Britt ledde utfrågningen av Reding.

Viviane Reding

Vice ordförande

Rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

Parlamentets utskott är ansvariga för utfrågningarna :

 • FEMM

  Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 • JURI

  Rättsliga frågor

 • LIBE

  Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

De nominerade kommissionsledamöterna på Europaparlamentet

Nakenskanning ifrågasattes vid utfrågning – DN.se

Bulgariens EU-kandidat anklagas för lögner – DN.se

Presentation och befogenheter FEMM

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

  1. Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och gemenskapsåtgärder i samband med detta.
  2. Främjande av kvinnors rättigheter i tredje land.
  3. Politik för lika möjligheter, däribland lika möjlighet för kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.
  4. Undanröjande av alla former av könsdiskriminering.
  5. Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i alla sektorer (”gender mainstreaming”).
  6. Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter.
  7. Informationspolitik med avseende på kvinnor.

FEMM : Presentation och befogenheter

Annonser